Log ind

Glemt password?

Log ind
Cbit Logo

Your business is our passion

Forretningsbetingelser

1. Betingelsernes anvendelsesområde Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem CBIT og kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på e-mail.

2. Produktet CBIT leverer en samlet løsning bestående af et kassesystem (POS-system) og et booking-system, samt drift heraf (hosting). Dette benævnes hovedproduktet, som afregnes på abonnementsbasis. Herudover leverer CBIT diverse tillægsydelser. Hovedproduktet giver kunden adgang til at lagre data på CBIT’s servere. CBIT’s kunder har den fordel, at der som udgangspunkt ikke betales for trafik på systemet eller på websites. I den forbindelse forudsættes det dog, at trafikken afvikles på en måde, der ikke forstyrrer driften for CBIT’s øvrige kunder eller påfører CBIT uforholdsmæssigt store udgifter. Det er således ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder shareware-arkiver, musikfiler, billedgallerier eller videosamlinger. CBIT forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved overtrædelse af dette. Det er alene CBIT, som afgør, om overtrædelse har fundet sted Tillægsprodukter Ud over det af CBIT leverede hovedprodukt, tilbyder CBIT en række tillægsprodukter. For disse tillægsprodukter gælder følgende:

  • Tillægsprodukter leveres udelukkende som tillæg til et hovedprodukt. Såfremt kunden opsiger aftale om drift af hovedproduktet, opsiges leverance af eventuelle tillægsprodukter samtidig.
  • Tillægsprodukter afregnes til den pris, som er aftalt ved indgåelse af aftale om leverance af disse.
  • Aftale om køb af tillægsprodukter kan ske skriftligt, pr. e-mail eller telefonisk. Ved telefonisk indgåelse af aftale om tillægsprodukt vil bestillingen blive bekræftet enten pr. mail eller brev.
  • I forbindelse med levering af systemet stiller CBIT et Content Management System til rådighed, som kunden skal bruge for at rette indhold på hjemmesiden. Samtidig forestår CBIT hostingen af kundens system og hjemmeside. CBIT yder vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via Content Management System’et.

3. Aftalens indgåelse Hvis CBIT fremsender tilbud til kunden på skrift eller pr. e-mail, er aftalen endelig indgået og bindende for parterne, når CBIT har modtaget underskrevet tilbud fra kunden eller modtaget bekræftelse pr. e-mail. Såfremt aftalen indgås mundtligt fremsendes bekræftelse til kunden enten på skrift eller pr. e-mail, hvorefter aftalen er endelig indgået og bindende for parterne. Såfremt kunden har oplyst en mailadresse til CBIT er kunden indforstået med, at CBIT med bindende virkning kan bekræfte indgåede aftaler på den opgivne mailadresse.

4. Kundens forpligtelser Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekt hos CBIT, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til CBIT skriftligt.

5. CBIT’s forpligtelser CBIT forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. CBIT forbeholder sig dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde af misbrug af internettet eller begrundet mistanke herom. CBIT forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. CBIT er berettiget til at videregive oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

6. CBIT’s rettigheder CBIT er berettiget til uden varsel at nedtage og lukke evt. domæner og servere, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne. CBIT er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter CBIT’s skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug. CBIT er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke evt. domæner og servere, der efter CBIT’s skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme. Pædofilt, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale, herunder billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold, må ikke forefindes på nogen af CBIT’s servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. CBIT vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder ovennævnte, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. CBIT anser spam for misbrug af abonnementet og derved en misligholdelse af aftalen, og forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til relevante myndigheder i sådanne tilfælde. CBIT forbeholder sig retten til at ændre eller afbryde ydelsen, såfremt det er nødvendigt for at sikre den generelle drift, også selvom det skyldes forhold, som kunden ikke selv er skyld i. I tilfælde af nedtagning eller lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og CBIT tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden.

7. Priser og betaling Produktet forudbetales. I kontrakten fremgår, hvor lang aftaleperioden er, og for hvor lang periode der forudbetales for. Abonnementsprisen kan reguleres årligt efter nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Abonnementsprisen reguleres årligt efter nettoprisindekset, således at reguleringen i et givent år sker på baggrund af stigningen i nettoprisindekset fra oktober måned forrige år. Ved forsinket betaling pålægges renter med 1,5% pr. måned fra forfaldsdatoen og til betaling sker, og der pålægges kr. 100,00 i gebyr ved fremsendelse af rykkerskrivelser. Enhver forsinkelse af betalingen skal betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og CBIT forbeholder sig retten til at lukke for kundens produkt ved forsinkelse. Såfremt betalingen for en del af abonnementsperioden ikke sker rettidigt, forbeholder CBIT sig ret til at slutopgøre kontoen og fremsende en opkrævning for hele den periode der er indgået aftale om og for såvel hoved- som tillægsprodukter. Såfremt kunden ikke har deltaget på et aftalt opstartsmøde indenfor 3 mdr. efter kontraktens indgåelse, forbeholder CBIT sig retten til at igangsætte systemet og påbegynde den månedlige betaling

8. Opsigelse Efter aftaleindgåelsen er aftalen uopsigelig for kunden i kontraktens bindingsperiode, der fremgår af kontrakten, med mindre andet er aftalt skriftligt. Såfremt kunden ønsker at opsige en aftale, så skal det ske skriftligt, enten pr. mail til info@cbit.dk, eller pr. post. CBIT fremsender en bekræftelse på opsigelsen til kundens emailadresse. I tilfælde af tvist er det kundens ansvar at dokumentere, at der er fremsendt en opsigelse til CBIT. Mundtlige opsigelser accepteres ikke. CBIT kan opsige alle former for abonnementer med 1 måneds varsel. I tilfælde af CBIT’s opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede aftaler eller CBIT’s forretningsbetingelser.

9. Immaterielle rettigheder CBIT har ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data, kildekode samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med CBIT, og som indgår som en del af kundens løsning. Endvidere har CBIT gennem aftale med en række rettighedshavere fået tilladelse til at lade andet ophavsrettighedsbeskyttet materiale indgå i kundens hjemmeside og system. Kopiering af dette materiale til andet formål, herunder drift af hjemmeside eller system hos anden leverandør, kan derfor være en krænkelse af 3. parts rettigheder. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden CBIT’s skriftlige accept.

10. Domænenavn Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for en evt. hjemmeside. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan CBIT efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK hostmaster) for opretholdelse af domænet.

11. Materiale tilsendt CBIT Materiale, som kunden har indsendt eller afleveret til CBIT ifm. med opstart af hovedproduktet eller udarbejdelse af en hjemmeside eller andre produkter, bortskaffes eller slettes efter tre måneder. CBIT kan ikke holdes ansvarlig for materiale, herunder USB-sticks o.lign., som beskadiges eller bortkommer, mens de er i CBIT’s varetægt. CBIT anbefaler derfor, at kunden indsender/afleverer kopier til CBIT. Kunden opfordres til selv at lave en back-up af materialet, inden det overgives til CBIT.

12. Kundens erstatningsansvar Kunden er ansvarlig for alt materiale, der stilles til rådighed for offentligheden eller på anden måde lagres på CBIT’s servere og er i alle henseender erstatningspligtig i forbindelse hermed. Kunden er forpligtet til at holde CBIT skadesløs for ethvert tab, herunder følgetab og indirekte såvel som direkte tab, som CBIT måtte lide som følge af kundens handlinger.

13. Ansvarsfraskrivelse CBIT er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i CBIT elektroniske udstyr eller afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives CBIT’s leverandørers eller øvrige tredjemænds forhold. CBIT er ikke ansvarlig for informationer hentet fra internettet eller brugen af internettet i øvrigt. Ved redelegering af et domæne er CBIT ikke ansvarlig for tab eller skade i forbindelse hermed. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. CBIT yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn. CBIT kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle forsinkelser. I forbrugerforhold ifalder CBIT ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. CBIT kan ikke under nogen omstændigheder ifalde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. CBIT er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens system eller webhotel (som f.eks. tekster, diverse billeder eller flash-illustrationer samt hertil beslægtet produkter). CBIT er ikke ansvarlig for ændringer, og evt. konsekvenser af disse ændringer, hvis ændringerne er foretaget af kunden selv, eller af andre, som kunden har givet adgang til systemerne. Det gælder både for hoved- og tillægsprodukter. CBIT’s eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag. Kundens krav om erstatning skal fremsættes skriftligt senest 10 dage efter, at kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

14. Force Majeure CBIT kan ikke ifalde ansvar for tab, der skyldes forhold, der ligger udenfor CBIT’s kontrol og som CBIT ikke burde have taget i betragtning ved aftaleindgåelsen.

15. Varsling af ændringer CBIT skal varsle ændringer af aftalen med kunden i de tilfælde ændringen er til ugunst for kunden. Varsling pr. emailadresse oplyst af kunden ved aftaleindgåelsen er tilstrækkelig varsling. Ændringer til ugunst for kunden skal ske med minimum én måneds varsel. Kunden kan opsige aftalen med CBIT som følge af varslede ændringer til ugunst for kunden. Opsigelse skal ske skriftligt og senest 14 dage efter varslingen af ændringen.

16. CBIT’s overdragelse til tredjemand CBIT er berettiget til frit at overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.

17. Lovvalg og værneting Tvister imellem kunden og CBIT skal afgøres efter dansk ret ved CBIT’s hjemting.

18. Databehandling Databehandleren (CBIT A/S) handler alene efter instruks fra den dataansvarlige (Kunden). Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.